Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl 9-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk

Hvad kan man opnå ved behandling af patienter med kroniske smerter?

Et liv med kroniske smerter indebærer både legemlige, psykologiske, sociale og økonomiske problemstillinger og hos de enkelte patient kan det ene eller det andet område være af størst betydning. Der er således ikke et område, som er væsentligere end de andre – det beror på den enkelte patients samlede situation. Klinikken tilbyder behandling individuelt tilrettelagt – skræddersyet til den enkelte patient.

Hvordan behandler man patienter med kroniske smerter?

Behandling omfatter afprøvning af medicin, psykologisk vejledning, vejledning ved fysioterapeut, afspændingspædagog og socialrådgiver. Behandlinger kan tilbydes individuelt og/eller foregå i grupper af patienter.

Hvordan kan man måle om behandling virker?

Patienter, som henvises til behandling i Den Private Smerteklinik har alle sammen kroniske smerter, hvilket indebærer smerter, som ikke går over og ikke lader sig helbrede. Man kan således ikke måle effekt af behandling på antal af patienter som bliver smertefri.

Livskvalitet kan måles som et tal.

Hvis man alligevel ønsker at kunne vurdere effekt af behandling, gøres det derfor bedst ved en målemetode, som så at sige favner alle områder. En sådan måling er Livskvalitetsmål. Der er udarbejdet metoder til at måle livskvalitet, som gør det muligt at sammenligne patienter og tillige gør det muligt at vurdere effekt af behandling. Spørgeskemaet SF-36 omfatter 36 spørgsmål, hvor patienten selv vurderer sin situation på 2 hovedområder, nemlig den fysiske komponent (begrænsninger på fysisk aktivitet og daglige gøremål, smerter og opfattelse af eget helbred) og den mentale komponent (mental og følelsesmæssig tilstand, social funktion og vitalitet). Den enkelte patients besvarelser kan omregnes til talværdier for de 2 komponenter, værdierne kan sammenlignes med normalbefolkningen og værdier ved start af behandling kan sammenholdes med værdier ved behandlings afslutning eller ved efterundersøgelse år senere. Man kan definere at der skal være opnået en bestemt forskel i de målte værdier for at man kan sige at der har været effekt af behandling. Vi har i vores opgørelse krævet at der skulle være en forbedring på mindst 40 point i enten den fysiske komponent eller i den psykiske komponent, for at sige at behandlingen har virket. Livskvalitet opgøres således som et tal og der er derfor mulighed for at lave statistik på resultaterne.​​

Andre måder at vurdere virkning af behandling

Man kan vurdere en kroniske smertetilstand ved at se på forhold, som har betydning for det samlede billede. I vores undersøgelse så vi på anvendelsen af medicin, tilstedeværelsen af depression og/eller angst, antal patienter på sygedagpenge og andre offentlige ydelser overfor antal selvforsørgende, antal konsultationer hos praktiserende læge

Hvis behandling virker – bliver den så ved med at virke, eller ophører effekten?

Da kroniske smerter jo er livslange er det vigtigt at vide om en påvist effekt holder over længere tid – eller bare er et midlertidigt resultat. Det er derfor meningsfuldt at undersøge effekt af behandling efter en rum tid, gerne flere år. Dette gøres oftest ved at sende spørgeskemaer til tidligere behandlede patienter og analysere de indkomne svar. Der knytter sig en bunke problemer til spørgeskemaundersøgelser – mest iøjnefaldende naturligvis hvor mange patienter der svarer, men også andre metodeproblemer, som ikke skal beskrives nøjere her.

Resultater af behandling på Den Private Smerteklinik

Undersøgelsen

Vi har gennemført en undersøgelse af 306 patienter, som har været behandlet i Den Private Smerteklinik i perioden 2006-2008, og sammenlignet livskvalitet, anvendelse af medicin, tilstedeværelse af depression og/eller angst, økonomiske forhold og antal besøg hos praktiserende læger ved start af behandling og 21 måneder senere.

141 patienter modtog udelukkende individuelle behandlinger, mens 165 tillige blev behandlet i grupper. Svarprocenten ved efterundersøgelsen var 63 (174 patienter).

--​

Gruppe​ : N=108

Individuel​ : N=66

Samlet​ : N=174

Fysisk dimension ikke bedret

Gruppe​ : 33 (31%)

Individuel​ : 35 (53%)

Samlet​ : 68 (39%)

Fysisk dimension bedret, <40

Gruppe​ : 36 (33%)

Individuel​ : 19 (29%)

Samlet​ : 55 (32%)

Fysisk dimension bedret, >= 40

Gruppe​ : 39 (36%)

Individuel​ : 12 (18%)

Samlet​ : 51 (29%)

Mental dimension ikke bedret

Gruppe​ : 27 (25%)

Individuel​ : 25 (38%)

Samlet​ : 52 (30%)

Mental dimension bedret < 40

Gruppe​ : 22 (20%)

Individuel​ : 18 (27%)

Samlet​ : 40 (23%)

Mental dimension bedret >= 40

Gruppe​ : 57 (53%)

Individuel​ : 23 (35%)

Samlet​ : 80 (46%)

Sikker behandlings effekt

Gruppe​ : 65 (61%)

Individuel​ : 27 (41%)

Samlet​ : 90 (52%)

Resultater

1. Bedre Livskvalitet

Majoriteten af patienten havde en forbedret livskvalitet små 2 år efter behandling på klinikken. Flere havde forbedring af den mentale komponent, færre på den fysiske. 52% af patienterne havde en ’sikker’ øgning i deres livskvalitet ved efterundersøgelsen knap 2 år efter behandlingens påbegyndelse. Flere patienter i gruppebehandling havde sikker øgning af livskvalitet (61%), sammenlignet med patienter som udelukkende havde modtaget individuel behandling (41%). Tabellen viser delresultater.​​

2. Depression og angst

Det gennemsnitlige niveau for både depression (Beck) og angst (Beck) faldt hos alle grupper af patienter, når gennemsnitlige værdier ved behandlingens start blev sammenlignet med tilsvarende værdier små 2 år senere. Kun hos patienter som var behandlet i grupper var faldet ’sikkert’ (statistisk signifikant).

3. Økonomiske forhold

Behandlingsforløb I Den Private Smerteklinik har været medvirkende til at patienters økonomiske og sociale forhold er blevet afklaret fra midlertidige ordninger (sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering) til permanente ordninger (arbejdsindkomst, pension).

Ved behandlingens start var i alt 96 patienter på midlertidige ordninger. Ved efterundersøgelsen var 72 af de 96 (75%) overgået til permanente ordninger: 25 havde lønindkomst, 39 patienter havde fået pension og 8 patienter var uden offentlig støtte.

4. Anvendelse af medicin

Anvendelse af medicin ved behandlingens start er sammenlignet med anvendelsen af medicin ved behandlingens afslutning og ved efterundersøgelsen 21 måneder senere.

Der blev påvist følgende signifikante ændringer i løbet af behandlingen på klinikken:det gennemsnitlige forbrug af morfin præparater faldt

anvendelsen af beroligende midler og sovemidler faldt

anvendelsen af ’gigtmidler’ faldt anvendelsen af epilepsimidler og lavdosis antidepressive midler steg

I tiden mellem afslutning på klinikken og efterundersøgelsen påvistes:​

anvendelsen af morfin præparater faldt yderligere

anvendelsen af epilepsimidler og lavdosis antidepressive fortsatte uændret

faldet i anvendelsen af beroligende midler og sovemidler fortsatte uændret

anvendelsen af ’gigtmidler’ øgedes til niveau før behandling på klinikken

5. Søgning af lægehjælp hos praktiserende læger

Patienters henvendelse til praktiserende læge på grund af smerter blev undersøgt før og efter behandlingsforløbet.i Den Private Smerteklinik.

Der fandtes et signifikant fald i henvendelser, som gennemsnitlig faldt fra 9.5 besøg til 5.7 besøg pr. år.

Sammenfatning

For flertal af patienter kan et behandlingsforløb på tværfaglig smerteklinik påvises at have effekt på livskvalitet, anvendelse af medicin og søgning af lægehjælp næsten 2 år efter henvisning til behandlingen. Resultaterne peger på at der er fordele forbundet med at patienter behandles i grupper, hvor de har mulighed for samvær med andre smertepatienter..

Den originale artikel om Den Private Smertekliniks behandlingsresultater findes

publiceret i Scandinavian Journal of Pain, 2012, p 99-105.​

​✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 18 anmeldelser på​ Facebook

​Firmainformation

Smerte Team ApS

CVR: 29401470

Adresseinformation

Stationsalleen 42

2730 Herlev

Kontaktinformation

Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl 9-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk